http://www.marstate.ecom.net.pl/

 

PRZEPRASZAMY STRONA CHWILOWO W BUDOWIE


ZOSTAŃ NASZYM NAJLEPSZYM KLIENTEM


W Polsce wprowadzono  Krajowy "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", program wspiera działania związane z usuwaniem azbestu dając możliwość znacznego dofinansowania do wymiany pokrycia dachowego. Obowiązująca ustawa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Ochronie środowiska zawierająca programy nakierowany na ochronę  środowiska i politykę ekologiczną wywiera wpływ na samorządy, którym coraz częściej zależy na czystym środowisku i estetycznym wyglądzie budynków. Użytkowanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest (azbest w stanie nieuszkodzonym twardy) dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku, co nie oznacza, że do tego czasu musimy  wdychać rakotwórczy pył azbestowy.


Masz firmę i chcesz usuwać azbest zgodnie z prawem ? Masz azbest na lub w budynku i chcesz się go pozbyć zgodnie z prawem? Dobrze trafiłeś !
Zadzwoń tel. 504-721-992, marstate@wp.pl


Przepisy nakazują właścicielą, administratorą lub zarządcą nieruchomości które zawierają azbest dokonywanie inwentaryzacji, oceny stanu oraz przeprowadzania pomiarów powietrza praktycznie co roku. Uszkodzony materiał zawierający azbest trzeba usunąć, świadectwem odbioru odpadów niebezpiecznych jest karta przekazania odpadów którą wystawia firma odbierająca odpad. Dla własnego bezpieczeństwa i aby uniknąć  mandatów coraz więcej zarządców takich budynków postanawia go jak najszybciej usunąć. Zatwierdzony przez Radę program usuwania azbestu na terenie danej gminy/miasta otwiera drogę do dotacji z WFOŚ za usługe demontażu przeprowadzoną przez specjalistyczną firmę.W niektórych Gminach wysokość dotacji do prac zwiazanych z usunięciem i utylizacją azbestu wynosi nawet 100 %.

Prace przy usuwaniu azbestu zleca się specjalistycznym firmom, jest to wymóg formalny aby móc rozliczyć dofinansowanie. Właściciel lub Zarządca firmy usuwającej azbest musi spełnić szereg wymogów formalnych oraz zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy dlatego z myślą o Państwa Firmie przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie, które prowadzone przez naszych specjalistów w sposób prosty a zarazem obszerny pozwoli Państwu zgłębić wiedze na temat bezpiecznego usuwania azbestu przy spełnieniu obowiązków formalnych.


Zgodnie z prawem (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest)



Zgodnie z obowiązującymi przepisami Firma Marstate Service uprawiona jest do prowadzenia takich szkoleń. Posiadamy wpis do instytucji szkoleniowych.


Temat szkolenia :


Szkolenie dla pracowników zatrudnionych przybezpiecznym użytkowaniu, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest


Grupa docelowa :


Szkolenia wstępne i okresowe adresowane są do pracowników, firm działąjących bądź chcących działać przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami - brygadzistów, kierowników i pracodawców.

W szkoleniach z reguły biorą udział dekarze i pracownicy firm ogólnobudowlanych, komunalnych.


Szkolenie przygotowuje do pracy przy azbeście i w swym zakresie obejmuje:



- identyfikację zagrożeń


-eliminację zagrożeń


-sposoby zapobiegawcze


- postępowanie zgodne z zasadami BHP


- zasady postępowania przy usuwaniu azbestu


- postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- zagadnienie dot. badania lekarskie (rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r.w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji)


- transport i składowanie materiałów ( w tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.)


- pobieranie próbek, pomiary w środowisku pracy, normy (rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy)


Czas trwania szkolenia :


Standardowo oferujemy szkolenie w liczbie  8 godzin edukacyjnych.

Prowadzimy również szkolenia w wymiarze 16 i 25 i 40 godzin edukacyjnych.


Cel szkolenia:

uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • potencjalnego zagrożenia zdrowia wynikającego z narażenia na działanie pyłu azbestu;

  • dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w Środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania zanieczyszczeń powietrza;

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, w tym: środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,

  • specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu,

  • zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymywania się od palenia tytoniu w miejscu pracy;

postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległym wypadkom.



Metodyka szkoleń:

Stosowane przez Naszą firmę podczas szkoleń filmy, prezentacje, pokazy, wykłady a także po zakończeniu kursu doradztwo, aktualne przepisy, wsparcie
i użyteczne porady pozwolą łatwo przyswoić uczestnikom to zagadnienie.


Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości :


Szkolenie kończymy testem składającym się z 20 lub 25 pytań


Zaświadczenia:


Dokument poświadczający szkolenie zostaje wydany na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)


Zaświadczenie upoważnia do pracy przy azbeście na terenie Polski lub odpowiednio dostosowane na terenie UE.



Ważność szkoleń w Polsce :


Szkolenia z bezpiecznego usuwania azbestu są ważne na pewien okres.

Czasookresy w/w szkolenia są tożsame tak jak szkoleń okresowych BHP.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie w zakresie bhp powinno być przeprowadzone okresowo, szczegółowo opisuje to § 15:

  1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku (pracownicy - narażeni na pył azbestowy).
  2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat (pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami), a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat (administr biurowe).


** w formie instruktażu

Szkolenia okresowe są potwierdzane egzaminem sprawdzającym przyswojenia wiadomości przez uczestników.

 


PRACODAWCY I OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI - USUWANIE AZBESTU


Zapraszamy na kurs e-leringowy w formie samokształcenia kierowanego jako powszechnie obowiązująca forma nauczania usuwanie azbestu dla właścicieli firm i osób kierujących pracownikami

ZAMAWIAM:

8 godzin   Edukacyjnych   http://www.ekademia.pl/szkolenie/praca_z_azbestem

25 godzin   Edukacyjnych  http://www.ekademia.pl/usluga/azbest_certyfikat_A


 


Informacja


Decydując się na Naszą usługę, budujecie Państwo własną markę, a tym samym zadowolenie z usług Państwa klientów.

Chcemy, aby sukces był wzajemny - Państwa i nas, Takie porozumienie nazywa się współpracą, w którym obie strony korzystają.

Udzielamy doradztwa w zakresie źródeł finansowania do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej :


41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane


Zadbaj o zdrowie i właściwe umiejętności swoich pracowników


Pracodawca i jego pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwanie azbestu i posiadać stosowne zaświadczenia.



Należy także pamiętać, że pracownicy muszą bezwzględne posiadać zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do wykonywania pracy na stanowisku na którym będą usuwać azbest. Z reguły są to stanowiska pracy takie jak dekarz, lub pracownik ogólnobudowlanego, gdzie występuje zagrożenie utraty zdrowia wywołane emisją azbestu do środowiska pracy. Ze względu na specyfikę demontażu azbestu z dachów obiektów wiążących się z pracą na wysokości pracownicy powinni posiadać brak przeciwskazań przy pracy na wysokości pow. 3 metrów.


Trzeba też pamiętać, że należy spełnić wynikający z przepisów BHP obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego. Pracownicy muszą potwierdzić na piśmie fakt, że zapoznali się z ryzykiem zawodowym a pracodawca musi pamiętać aby go aktualizować i przeprowadzać badania (SGS) i pomiary w środowisku pracy pracowników.
Na pracodawcy spoczywa także obowiązek rejestracji czynników rakotwórczych i mutagennych do czego azbest kwalifikuje się zupełnie.
Przed przystąpieniem do pracy inwestor lub upoważniona osoba zgłasza do nadzoru budowlanego minimum miesiąc przed zamiar przeprowadzenia usuwania azbestu z podaniem daty rozpoczęcia i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.
Wykonawca prac musi mieć opracowany BIOZ zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.Z. 2003 roku nr 207, poz. 2016 z póź. zm.) oraz instrukcje bezpiecznego usuwania azbestu a do usuwania azbestu przystępuje w wyznaczonym terminie jeżeli nadzór budowlany w ciągu miesiąca od zgłoszenia nie wnosił sprzeciwu.

Po ułożeniu i zabezpieczeniu poprzez owinięcie azbestu folią bądź zacementowaniu w przypadku azbestu miękkiego oraz oznakowaniu, azbest można przekazać  specjalistycznej firmie transportowej zajmującej się transportem odpadów niebezpiecznych z oznakowanym samochodem (ADR) i kodem odpadów 9 z kierowcą z uprawnieniami (i psychotesty pojazdów przewożących materiały niebezpieczne), który musi zawieść go na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych. Firma taka powinna posiadać decyzję na transport odpadów niebezpiecznych oraz posiadać umowę ze składowiskiem na przyjęcie takich odpadów.

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wprowadza Starosta Powiatu.

Wpisu dla firm zajmujących się transportem odpadów niebezpiecznych po wydaniu decyzji dokonuje (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego) wg miejsca prowadzonej działalności.

Po zakończeniu prac wykonawca musi usunąć teren z pyłu azbestowego i wydać odpowiednie oświadczenie dla zleceniodawcy o rzetelności wykonania prac a także kartę przekazania odpadów.

Oferujemy opracowanie planów pracy przy azbeście zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji


dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.