http://www.marstate.ecom.net.pl/

PRZEPRASZAMY STRONA CHWILOWO W BUDOWIE


ZOSTAŃ NASZYM NAJLEPSZYM KLIENTEM


OFERUJEMY usługę skierowaną do zarządców nieruchomości  polegającą na dokonaniu inwentaryzacji pierwszej oraz kolejnej  ( oceny stanu wyrobów zawierających azbest).

- oznaczanie rodzaju azbestu

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

-sporządzamy roczne sprawozdania

 


OFERUJEMY usługę opracowanie projektu„Programu inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminach i Powiatach.Program obejmuje pełną i dokładną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie zamawiającego - powiatu, gminywraz z planem ochrony przed szkodliwością azbestu.

Opracowanie może zawierać również  propozycje działań edukacyjno-informacyjnymi, plan usuwania azbestu, z wyszczególnieniem publicznych lub prywatnych terenów i obiektów budowlanych z dokładnym wskazaniem zadań, podmiotów odpowiedzialnych za realizację, harmonogramu realizacji i zestawienie szacunkowych kosztów. W lokalizacji inwentaryzacji stosujemy numery i obręby ewidencyjne działek.

Prowadzona przez naszych specjalistów inwentaryzacja uwzględnia:
a) ocenę stanu wyrobów zawierających azbest,
b) możliwość bezpiecznego dalszego użytkowania,
c) termin likwidacji wyrobów zawierających azbest,
d) harmonogram likwidacji do 2032 r.

Nasze opracowania są spójne z  treścią programów już istniejących, zatwierdzonychprawnie dokumentami szczebla krajowego i wojewódzkiego, takimi jak np. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla danego Województwa, Polityką Ekologiczna Państwa, czy Programem Ochrony Środowiska dla Województwa na którym znajdują się inwentaryzowane obiekty  a także zgodne z lokalnymi strategiami rozwoju.

Działamy zgodnie z :

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zm.),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, oraz „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

 

Pamiętaj audyt środowiska budynków, pomieszczeń pracy oraz ocena stanu wyrobów niebezpiecznych ma wpływ na Twoje życie.