http://www.marstate.ecom.net.pl/
      PRZEPRASZAMY STRONA CHWILOWO W BUDOWIE

    OCHRONA ŚRODOWISKA


Uwaga ! Przypominamy, że zarówno firmy posiadające zatwierdzony program gospodarki odpadami jak i nieposiadające mają obowiązek dokonywania corocznych sprawozdań za ubiegły rok do wydziałów ochrony środowiska w Urzędach Marszałkowskich (wydanych na tereny otwarte).

 


ZOSTAŃ NASZYM NAJLEPSZYM KLIENTEM


Termin składania informacji mija  15 marca kolejnego roku.


Według obowiązujących przepisów, nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych zgodnie z art. 37 ust. 3 (do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy) skutkuje wymierzeniem kary w wysokości 500 zł.

Powyższą karę wymierza w drodze decyzji Marszałek Województwa wskazując termin przekazania zbiorczego zestawienia danych.
W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia w określonym

w decyzji terminie, posiadacz odpadów podlega karze w wysokości 2 000 zł. Powyższa kara pieniężna może być wymierzana wielokrotnie, z tym że wysokość kar pieniężnych z tytułu niezłożenia zbiorczego zestawienia danych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł.Posiadacz odpadów (w rozumieniu art. 3 ust. 3, pkt. 13)  zgodnie z art. 36 ust. 1 zobowiązanych jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów: karty ewidencji odpadu, prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu karty przekazania odpadu


Ewidencję uproszczoną (z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu) prowadzą:

prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów ( jest zobowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonanie usługi, nie jest posiadaczem odpadów)małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, lub wytwarzają odpady inne niż

niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie.


Zgodnie z art 36 ust. 8a Ustawy o odpadach- dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeśli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadu.Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy:

- wytwórców odpadów komunalnych

-wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych

z eksploatacji (jeśli zostały one przekazane do stacji demontażu lub

prowadzącego punk zbierania pojazdów)

- osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących

przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby

- wytwórców odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z

dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla

których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii

małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona

ewidencje odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735)

- prowadzących miejsce odbioru zużytych baterii i akumulatorów, nie

będący zbierającym. Formularz ewidencji odpadów określony został w Rozporządzeniu Ministra

Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzebę ewidencji odpadów z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 249, poz. 1673)


Ponadto stosownie do art. 37 ustawy o odpadach posiadacz odpadów

prowadzący ewidencję jest zobowiązany sporządzić na formularzu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do

sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

o odpadach (Dz. U. Nr 249 z 2010 roku, poz. 1674), zbiorcze zestawienie

danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.


Zbiorcze zestawienie danych należy złożyć Marszałkowi Województwa

właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok

kalendarzowy.Informujemy, iż z dniem 20 lipca 2011 r. wszedł w życie przepis art. 79c

ust. 3 ustawy  o odpadach w nowym brzmieniu oraz nowy art. 79c ust. 4 i 5 i art. 79d ust. 3a nadany przez ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. u. z 2011 r. Nr 138, poz. 809), odnośnie kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków związanych ze złożeniem zbiorczego zestawienia danych.


Na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych odwojewody i starostów, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 

Podstawową charakterystykę odpadów zawierających azbest sporządza się na potrzeby procedury przyjęcia odpadu na składowisko zgodnie z Rozporządeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553)

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.