http://www.marstate.ecom.net.pl/

 

PRZEPRASZAMY STRONA CHWILOWO W BUDOWIE


- ZOSTAŃ NASZYM KLIENTEM -

 


 

Potrzebujesz POMOCY specjalisty BHP, chcesz porady - Dobrze trafiłeś !!!


Zamów wizytę naszego specjalisty w Twoim zakładzie pracy a on poradzi jak poprawić bezpieczeństwo, przygotować zakład do kontroli lub odpisać na zalecenia, nakazy i wystąpienia pokontrolne. Sprawdź, to wcale nie jest drogie.

Służymy pomocą tel. 504-721-992 - strona chwilowo w budowie


Bardzo wygodnym i ekonomicznym  rozwiązaniem jest powierzenie stałej obsługi BHP i PPOŻ przedsiębiorstwa specjalistom spoza zakładu pracy. Pracodawco my czuwamy to Ty śpisz spokojnie.

 

 

Przyjmujemy zlecenia na zadania dla służby BHP i inspektorów PPOŻ w zakładzie pracy powierzone specjaliście. Stała obsługa, niezawodność, profesjonalizm, ekonomiczne rozwiązanie powoduje zadowolenie naszych klientów.

 


Obsługa BHP prowadzona przez firmę Marstate Service przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadamy odpowiednie szkolenia i kwalifikacje.

Zadania:

 • przeprowadzamy wewnętrzne kontrole warunków pracy oraz kontrole przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • informujemy na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 • sporządzamy i przedstawiamy pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
  i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 • uczestniczymy w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawiamy propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zgłaszamy wnioski dotyczące wymagań bezpieczeństwa
  i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

 • opiniujemy szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • uczestniczymy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 • prowadzimy dochodzenie powypadkowe, sporządzamy protokóły powypadkowe,

 • prowadzimy rejestry, kompletujemy i przechowujemy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowujemy wyniki badań
  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 • doradzamy w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczymy w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

 • doradzamy w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • współdziałamy z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

 • uczestniczymy w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 • przeprowadzamy kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie
  w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,

 • występujemy do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • występujemy do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • występujemy do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • przeprowadzamy niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

 • przeprowadzamy niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

 • przeprowadzamy niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,

 • wnioskujemy do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

 • opracowujemy okresową analizystanu BHP w firmie

 • odpowiadamy na nakazy Inspekcji Pracy oraz decyzje Inspekcji Sanitarnej
 • odpowiadamy na zalecenia inspektorów oceny ryzyka pożarowego i inspektorów Państwowej Straży Pożarnej
 • wykonujemy instrukcje bhp oraz regulaminy pracy
 • przeprowadzamy ocenę i analizę ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
 • organizujemy badania czynników szkodliwych dla zdrowia
 • sporządzamy instrukcję pożarową dla obiektów

 • opracowujemy instrukcję technologiczno ruchową,
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony ppoż
 • przeprowadzamy szkolenia z próbnej ewakuacji
 • dokonujemy oznakowania obiektów i terenów wokół nich znakami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzamy szkolenia z obsługi urządzeń gaśniczych
 • doradzamy w zakresie zgłaszania urządzeń poddozorowych do Urzędu Dozoru Techniczego


Kontrola dokumentacji pracowniczej może dotyczyć także Twojej Firmy, inspektorzy PiP i pracownicy  ZUS oraz PIS sprawdzają m.in. czy?


1. Pracodawca prowadzi akta osobowe pracowników

2. Pracownicy mają aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP

3. Pracownicy podpisują listy obecności

4. Pracodawca wypełnia zadania i każdemu pracownikowi realizuje
należny urlop wypoczynkowy

5. Pracownik pracuje nie więcej niż 5 dni/40 godzin w tygodniu, a za
nadgodziny nadliczbowe wypłaca przysługujący ekwiwalent pieniężny

6. Pracownicy potwierdzają odbiór wypłaty

7. Pracodawca opracowuje i zapoznaje pracownika na poszczególnych
stanowiskach pracy z ryzykiem zawodowym

8. Pracodawca przeszkolił i wyznaczył pracowników odpowiedzialnych zaudzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

9. Pracodawca wydzielił odzież i obuwie robocze zgodnie z wymogami

10. Pracownik podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
pracy oraz zasadami BHP (pobierz)

11.Pracodawca dokonuje i rejestruje pomiary czynników szkodliwych

12. Pracownicy odbywaja szkolenia wstepne i okresowe

PAMIĘTAJ ! Pracodawca zatrudniający POWYŻEJ 10 PRACOWNIKÓW MA OBOWIĄZEK UTWORZYĆ SŁUŻBĘ BHP !  (Kodeks Pracy; Dział X, Rozdział X)

 

 

REGULACJE PRAWNE NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY

 1. Kodeks Pracy

 2. Kodeks pracy (ustawa z 26.06.1974r. Kodeks pracy
  (tj. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94;),
  (ost. zm. Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 586;)

 3. Kodeks Pracy Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy

 4. Ustawa z dnia 24 czerwca1983r. o społecznej inspekcji pracy
  (Dz.U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.)

 5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.
  )

 6. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
  Dz.U z 1998r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.
  )

 7. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (
  Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.
  )

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 lipca 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (
  Dz.U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.
  )

 9. Zarządzenie nr 37 Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (
  Dz.Urz. Nr 6, poz.44
  )

 10. Zarządzenie nr 13 Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 1985r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu nauki, szkolnictwa wyższego
  (Dz.Urz. Nr 3, poz.15)

 11. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
  (Dz. U. Nr 89, poz.589)

 12. Rozp. Rady Ministrów z 18.01.2005r. w sprawie stanowisk mających isto tne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej
  (Dz.U. Nr 21, poz. 173)

 

REGULACJE PRAWNE OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.
  )

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
  )

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (
  Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.
  )

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (
  Dz.U. Nr 120, poz. 1126
  )

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330)

 

REGULACJE PRAWNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity;
  Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.
  )

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

 3. Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
  (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)

 

REGULACJE PRAWNE MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
  (Dz.U. Nr 191, poz.1596 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
  (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)

 3. Rozp. Min. Gosp. z 20.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa
  (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)

 

REGULACJE PRAWNE EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1504 z późn. zm.
  )

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  (Dz.U. Nr 80, poz. 912)

 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
  (Dz.U. Nr 75, poz.846 z późn. zm.)

 

REGULACJE PRAWNE URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE PODDOZOROWE

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.)

 2. ROZPORZADENIE MINISTRA GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych  dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135, z po. 1269)

 

REGULACJE PRAWNE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych
  (Dz.U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  (Dz.U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)

 

REGULACJE PRAWNE PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317
  )

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r- w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania
  (Dz.U. Nr 120, poz. 768 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997r- w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań
  (Dz.U. Nr 120, poz. 767 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach
  (Dz.U. Nr 126, poz. 1384 późn. zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  (Dz.U. Nr 2, poz. 15)

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
  (Dz.U. Nr 69, poz. 622)

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
  (Dz.U. Nr 60, poz. 279)

 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
  (Dz.U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.)

 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie czynników substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
  (Dz.U. Nr 280, poz. 2771)

 11. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
  (M.P. Nr 19, poz. 231)

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998r. w sprawie przepisów bhp w szkołach wyższych
  (Dz.U. Nr 37, poz. 209)

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  (Dz.U. Nr 148, poz. 973)

 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
  (Dz.U. Nr 62, poz. 288)

 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
  (Dz.U. Nr 81, poz. 716)

 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz.U. 2014 poz. 817)

 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
  (Dz.U. Nr 157, poz. 1318)

 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac
  (Dz.U. Nr 61, poz. 551)

 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
  (Dz.U. Nr 25, poz. 191)

 22. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
  (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897)

 23. Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 25.09.2001r. w sprawie zadań służby medycyny pracy
  (Dz.U. Nr 118, poz. 1270)

 24. Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie 25.06.1990r.
  (Dz.U. z 2006r. Nr 194, poz. 1433)

 25. Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
  (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

 

REGULACJE PRAWNE SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE

 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych
  (Dz.U. Nr 11, poz.84 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
  (Dz.U. Nr 199, poz. 1948)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
  (Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
  (Dz.U. Nr 173, poz. 1679 z późn. zm.)

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe
  (Dz.U. Nr 16, poz. 138)

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
  (Dz.U. Nr 61, poz. 552)

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
  (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

 8. Rozp. Min. Gosp. z 09.04.2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancj i niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  (Dz.U. Nr 58, poz. 535),
  (zm. Dz.U. 2006r. Nr 30, poz. 208)

 

REGULACJE PRAWNE PROCESY PRACY (przemysł i usługi)

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951r. w sprawie bhp w zakładach graficznych
  (Dz.U. Nr 65, poz. 447 z późn. zm.)

 

REGULACJE PRAWNE ATOMISTYKA

 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
  (Dz.U. Nr 20, poz.168)

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
  (Dz.U. Nr 239, poz. 2029)

 

REGULACJE PRAWNE WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  Dz. U. Nr 215, poz. 1582
  )

 2. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach
  (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
  (Dz.U. Nr 132, poz. 1121)

 5. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity:
  Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
  (Dz.U. Nr 234, poz. 1974)

 7. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
  (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.)

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  (Dz.U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.)

 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  (Dz.U. Nr 265,poz. 2644)

 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy,kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
  (Dz.U. Nr 236, poz. 1992)

 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
  (Dz.U. Nr 237, poz. 2015)

 

REGULACJE PRAWNE SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.